Blog biznesowy: gotowe spółki zoo w Warszawie, które są na sprzedaż, do rejestracji lub do zakładania spółek!

Kanały informacji z personelem

Zarówno dla kierownictwa naczelnego przedsiębiorstwa, jak i służb do spraw zasobów ludzkich przydatne jest aktywne utrzymywanie trzech komplementarnych sieci komunikowania się:

Kontaktów z pracownikami poza jakimikolwiek układami hierarchicznymi. Jest to sposób przekazywania ważnych informacji lub też poznania ogólnej atmosfery w organizacji, poznania i uznania walorów osobistych każdego pracownika. Aby odpowiedzieć na potrzeby w tej pierwszej płaszczyźnie można rozpowszechniać informacje we wszystkich lub niektórych częściach organizacji, wykorzystując zarówno powszechne media informacyjne (prasę, radio, telewizję), jak i czasopisma zakładowe, można też wystosować pismo do personelu lub zorganizować ogólne zebranie informacyjne. W płaszczyźnie drugiej można przyjmować pracowników, którzy sobie tego życzą, świętować pewne wydarzenia życia pracowników, korzystać z nadarzających się szans wypicia wspólnie kawy itd.

Systematycznych kontaktów z przedstawicielami personelu. Mogą one mieć zasadnicze znaczenie we współdziałaniu społecznym, zmianach organizacyjnych lub rozwiązywaniu konfliktów. Mimo, iż punkty widzenia partnerów są bardzo rozbieżne, to otwarte i prawdziwe informacje często pozwalają uniknąć zaogniania spraw, a więc dają podstawy do negocjowania. I przeciwnie, każde przerwanie przepływu informacji zaostrza jedynie problemy i sprzyja wzajemnej agresywności. Reprezentanci personelu powinni sygnalizować napięcia społeczne w zakładzie pracy, zanim przekształcą się one w działania gwałtowne lub pasywny opór. Mogą oni pośrednio kontrolować pewne kanały przepływu informacji, zwłaszcza jeśli drogi operacyjne nie są wystarczające.

Mediacji z kadrą kierowniczą. Kadra kierownicza pełni główną rolę w systemie komunikowania się w organizacji. Na swoim szczeblu działalności jest ona jednocześnie przekaźnikiem informacji i ośrodkiem ich przetwarzania, a więc i wspierania wpółdziałania. Trzeba być jednak realistą i wiedzieć, że komunikowanie się napotyka na przeszkody personalne, a więc brać pod uwagę, że w każdej organizacji istnieje pewna liczba złych kierowników-animatorów. Dlatego też braki i zakłócenia informacji muszą być „połączone” z istnieniem innych możliwości wymiany, takich na przykład, jak praca pełnomocników, kontakty i spotkania oferowane przez służby do spraw zasobów ludzkich przedsiębiorstwa, zadania w zakresie komunikacji wewnętrznej zlecane ekspertom z zewnątrz lub innym osobom.

Związek między wielkością przedsiębiorstwa i formalizacją sieci komunikacji. Istnieje ścisły związek między wielkością organizacji i jej formalizacją, wynikający z norm komunikacji. W zbyt dużych organizacjach pracownicy tracą poczucie bezpośrednich więzi i wzajemnego oddziaływania, a więc i wspólnych celów. Uzasadniony jest więc podział dużej struktury na zdecentralizowane części, stwarzające możliwość negocjowania funkcjonowania zespołowego, łączenia zadań i istniejących zwyczajów.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.