Blog biznesowy: gotowe spółki zoo w Warszawie, które są na sprzedaż, do rejestracji lub do zakładania spółek!

Kompetencje interpersonalne i techniczne

Kompetencje techniczne (technical skills) polegają na zdolności wykorzystania specjalistycznej wiedzy, metod albo technik w wykonywaniu pracy. Ten rodzaj umiejętności jest szczególnie ważny w przypadku nadzoru, tj. kierowników niższego szczebla, którzy będąc bezpośrednio uwikłani w realizację zadań (produkcję dóbr, usług), szkolą nowych pracowników wykonawczych.

Przez kompetencje konceptualne (conceptual skills) rozumiemy zdolność do obejmowania abstrakcyjnych albo ogólnych idei i wykorzystywania ich w specyficznych sytuacjach, zdolność postrzegania kompleksowości organizacji i widzenia jej jako całości, a także oceniania szans i ich wykorzystania. Wyrażać się ona powinna m.in. w realizacji przedsięwzięć o złożonej strukturze i z udziałem różnorodnych jednostek organizacyjnych. Kwalifikacje konceptualne są szczególnie niezbędne dla kierownictwa naczelnego firmy.

Kompetencje interpersonalne (human skills) są pojmowane jako zdolność rozumienia ludzi i wpływania na ich zachowania. Składają się na nie takie działania, jak: komunikowanie, przewodzenie i motywowanie. Umiejętności te są równie ważne na wszystkich szczeblach zarządzania.

Innym sposobem nakreślenia modelu kwalifikacyjnego czy też wymagań kwalifikacyjnych wobec kierownika jest uwzględnienie takich elementów, jak: wiedza, umiejętności i cechy osobowościowe. Wskazuje się w szczególności na niezbędność posiadania przez kierownika wiedzy interdyscyplinarnej z zakresu ekonomii, prawa, organizacji i techniki, umiejętności podejmowania decyzji jako procesu rozpoznawania, formułowania i rozwiązywania problemów. Ważną cechą jest umiejętność łączenia wysiłków różnych podmiotów, zdolność pozyskiwania ludzi do współpracy i kierowania nimi. Wymienione cechy są sprzężone z osobowością człowieka, tj. właściwościami intelektu (inteligencja, giętkość myślenia, innowacyjność), temperamentu (dynamizm, inicjatywność), charakteru (zrównoważenie, odpowiedzialność itd.), sferą motywacyjną.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.