Blog biznesowy: gotowe spółki zoo w Warszawie, które są na sprzedaż, do rejestracji lub do zakładania spółek!

KULTURA PRZEDSIĘBIORSTWA

Termin kultura przedsiębiorstwa rozprzestrzenił się szeroko w wyniku przemyśleń prowadzonych w ostatnich latach. Termin ten jest często stosowany bez dbałości o precyzję sformułowań, dlatego warto pokusić się o podanie jego definicji. Pojęcie to będzie opisane z uwzględnieniem dwu punktów widzenia: pierwszy odnosi się do wartości, które dominują w organizacji: drugi wiąże się z wzorcami kulturowymi. Przegląd tych wzorców opracował holenderski naukowiec Geerte Hofstede ze specjalnym odniesieniem do różnic występujących między kulturami narodowymi. Stają się one bardzo ważne w świetle pojawiających się obecnie tendencji do umiędzynarodowienia i globalizacji działalności gospodarczej.

Powszechnie przyjęta interpretacja pojęcia kultury odnosi się do wewnętrznego życia organizacji: trybu życia, myślenia, działania i istnienia. Może się ona wiązać z procedurą podejmowania decyzji oraz regułami nagradzania i karania pracowników. Pojęcie to obejmuje zagadnienia komunikowania się wewnątrz organizacji i tolerowania opozycji. Może ono również obejmować bardziej marginesowe zjawiska, takie jak organizacja wypoczynku, stosunek do płci przeciwnej oraz nastawienie do gromadzenia rzeczy będących symbolem statusu społecznego (takich jak samochody, telefony w samochodach i komputery osobiste).

Zainteresowanie kulturą organizacji wzrosło gwałtownie w ostatnich latach, częściowo dzięki pogłębieniu znajomości wpływu zjawisk kulturowych na sukces i sprawność organizacji. Wielu naukowców stwierdza, że przedsiębiorstwa mające sukcesy cechują się prężną kulturą zbiorową, będącą wynikiem rozmyślnego wysiłku włożonego w rozwinięcie – z korzyścią dla wszystkich zainteresowanych – poczucia solidarności grupowej. Przykładami czynników, które mają wpływ na kulturę przedsiębiorstwa, są:

– cele doskonałe,

– dominujące idee i wartości,

– silne osobowości i modele ról,

– wzorce i reguły,

– nieformalne kanały komunikowania się.

Wykaz czynników uwzględniający w większym stopniu specyfikę działalności gospodarczej jest następujący:

– znaczenie pracy dla osiągnięcia sukcesu w działalności gospodarczej,

– podejmowanie ryzyka, nagrody i kary,

– energia, bodźce, inicjatywa,

– inteligencja i wyszkolenie,

– poszanowanie istoty ludzkiej jako zasobu w ogólności, a pracowników jako współudziałowców osiągnięcia sukcesu w działalności gospodarczej w szczególności,

– uznanie faktu, że klienci i ich potrzeby są osią, wokół której obraca się działalność gospodarcza. llędnione wartości

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.