Blog biznesowy: gotowe spółki zoo w Warszawie, które są na sprzedaż, do rejestracji lub do zakładania spółek!

Marketing w strukturze organizacyjnej firmy

Zanim zaprezentujemy organizację działu marketingu, należy zaznaczyć, że powinna ona wypływać z planowanej strategii rozwoju firmy i w najbardziej efektywny sposób służyć realizacji celów przedsiębiorstwa. Zarówno liczba, jak i rodzaj pracowników zatrudnionych w tym dziale muszą bezwzględnie odpowiadać tej zasadzie. Problem organizacji działu marketingu wymaga uwzględnienia dwóch podstawowych spraw:

– pierwsza polega na określeniu funkcji kierownictwa działu marketingu w relacji do innych podstawowych działów,

– druga dotyczy ustalenia wewnętrznej organizacji samego działu marketingu oraz wzajemnych stosunków pomiędzy różnymi działami przedsiębiorstwa.

Rola działu marketingu w hierarchii organizacyjnej przedsiębiorstwa jest zmienna. Zależy ona głównie od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej oraz od typu przedsiębiorstwa. W niektórych branżach funkcja marketingu uznawana jest za wiodącą i zajmuje wówczas czołową pozycję w strukturze organizacyjnej firmy. W innych sektorach marketing odgrywa rolę drugoplanową.

W przedsiębiorstwach sprzedających produkty masowej konsumpcji, takie jak żywność, napoje, środki czystości czy kosmetyki, kierownictwo działu marketingu wywiera dominujący wpływ na działalność przedsiębiorstwa. Pełni ono rolę swoistej „lokomotywy” w procesie rozwoju firmy. Stanowisko dyrektora do spraw marketingu jest w tego typu firmach traktowane jako ważny etap na drodze przyszłego awansu do ścisłego zarządu przedsiębiorstwa.

Są jednak również i firmy, w których marketing jest podporządkowany działalności produkcyjnej lub działowi finansowemu, pełni zatem funkcję drugoplanową. W przemyśle ciężkim, paliwowym lub energetyce do najważniejszych działów należą niewątpliwie komórki rozwoju produktu, produkcji czy finansów. Działalność marketingu jest zawężona do funkcji sprzedaży.

Podobne relacje pomiędzy poszczególnymi działami występują w niektórych przedsiębiorstwach usługowych o profilu kapitałochłonnym lub zatrudniających liczny personel (np. koleje, transport miejski, banki, zakłady ubezpieczeniowe itp.). W tych przedsiębiorstwach, z uwagi na ich specyfikę, wiodące miejsce zajmują najczęściej działy eksploatacji taboru, działy finansowe lub działy kadr.

W sektorach pozarynkowych, takich jak administracja publiczna, organizacje społeczne lub charytatywne, marketing zajmuje na razie również bardzo skromną pozycję. Komórka marketingu jest zwykle przyłączona do kierownictwa innego działu. W większości przedsiębiorstw działy marketingu zajmują jednak pozycję porównywalną z innymi działami: produkcji, badań nad produktem, kadrami, finansami i administracją (rys. 1).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.