Blog biznesowy: gotowe spółki zoo w Warszawie, które są na sprzedaż, do rejestracji lub do zakładania spółek!

Miejsce i sposób przeprowadzenia ocen pracowników

Należy rozróżnić proces oceny jako taki i periodyczne rozmowy z każdym pracownikiem. Proces oceny polega na stałym zwracaniu uwagi na zachowania i wyniki pracy wszystkich podwładnych, w celu udzielania im pomocy, pobudzania aktywności i kontrolowania. Wartość oceny zależy od dokładności obserwacji i jakości kontaktów między przełożonym i podwładnymi (spontanicznych dyskusji, notatek służbowych, zebrań, działań związanych ze środowiskiem pracy).

Periodyczne rozmowy z pracownikami są formą kontaktów, które pozwalają na dokonanie wzajemnej oceny dokonań i porównanie ich z ustalonymi celami i oczekiwanymi zachowaniami. Jest to ogólne stwierdzenie stanu rzeczy na podstawie doświadczeń. Takie spotkania powinny być organizowane często, choć oczywiście nie mogą one zastąpić rzeczywistych, codziennych kontaktów między przełożonym i podwładnymi.

Rozmowy mogą być – ukierunkowane w zależności od rodzaju działalności pracownika. Niektóre mogą się koncentrować na analizie wyników, inne na powiązaniu wyników z płacami lub możliwościami awansu, a jeszcze inne mogą stanowić okazję do dokonania podsumowania kariery zawodowej lub dalszego ukierunkowania zawodowego podwładnego.

W celu urozmaicenia, rozszerzenia lub stworzenia bardziej obiektywnych podstaw oceny łączy się różne narzędzia i formy kontaktów z podwładnymi. Wskazane jest również interesowanie się stosunkami (więziami) międzyludzkimi, czy mają one raczej charakter współdziałania, rywalizacji, czy też noszą znamiona konfliktu?

Kierownicy hierarchiczni mogą brać udział w dokonywaniu inwentaryzacji i klasyfikacji stanowisk pracy, a więc współdziałać z dyrekcją ds. zasobów ludzkich przedsiębiorstwa. Uczestnicząc w tych przedsięwzięciach dokonują oceny zmian potrzeb w zakresie zatrudnienia i profilu stanowisk, doskonalą swoją wiedzę i umiejętności w zakresie oceny pracowników, z nastawieniem na prognozowanie i rozwój jednostek w organizacji. To nowe spojrzenie na personel pozwala im lepiej dostrzec potencjalne możliwości pracowników wykraczające poza aktualne potrzeby zatrudnienia.

Rozmowy są okazją do bardziej pogłębionych kontaktów. Poza bezpośrednimi celami operacyjnymi pracownicy potrzebują metod i narzędzi do usytuowania, określenia i ocenienia samych siebie. Potrzeba akceptacji i uznania jest bardzo silna u każdego. Często lepiej jest ukierunkować pracownika na istotę życzliwej i korzystnej oceny, a dopiero potem dyskutować kwestie lub zachowania wymagające modyfikacji.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.