Blog biznesowy: gotowe spółki zoo w Warszawie, które są na sprzedaż, do rejestracji lub do zakładania spółek!

Model podejmowania decyzji przez menedżerów

Podejmowanie decyzji przez menedżerów rozpatrywane w powiązaniu z procesem przygotowania i przeprowadzenia badań marketingowych przebiega w sześciu etapach , na które składają się: zdefiniowanie problemu decyzyjnego menedżera/zdefiniowanie marketingowego problemu badawczego, wyliczenie kontrolowalnych i niekon- trolowalnych czynników decyzyjnych, zebranie informacji koniecznych do powzięcia decyzji, identyfikacja najlepszej alternatywy decy- zyjnej/rozwiązanie, opracowanie i wprowadzenie planu marketingowego i ocena rezultatów decyzji i kontrola procesu decyzyjnego.

Powyższy model umożliwia podejmowanie decyzji w sposób systematyczny, tzn. uporządkowany i planowy z punktu widzenia jego głównego celu, tj. podjęcia decyzji, która jest aktem świadomego wyboru najlepszej spośród przedstawionych alternatyw.

Etap I. Problem decyzyjny menedżera – zdefiniowanie marketingowego problemu badawczego. Zdefiniowanie problemu, przed jakim stoi menedżer, jest pierwszym krokiem w procesie podejmowania decyzji. Zazwyczaj forma i sposób postawienia tego problemu są odmienne od trybu jego ujęcia przez badacza marketingowego. Każdy problem decyzyjny, związany z zarządzaniem przedsiębiorstwem, wymaga bowiem przełożenia go na język marketingowych działań badawczych. Oprócz tak sformułowanych problemów, każdy menedżer oraz badacz powinien ponadto na tym etapie określić: ograniczenia decyzyjne, założenia podejmowanych decyzji, cele, jakim będzie służyć podjęta decyzja oraz wskaźniki oceny alternatyw decyzyjnych.

Ograniczenia decyzyjne związane są najczęściej z naturą i znaczeniem danego problemu dla menedżera. Podstawowymi ograniczeniami są finanse i czas potrzebny do rozwiązania problemów. Planując podjęcie określonej decyzji trzeba dokładnie ustalić jej granice czasowe oraz środki finansowe, które należy przeznaczyć na planowane działania. Ważnym czynnikiem jest również kreatywność menedżera podejmującego decyzję marketingową. Powinien on stosować różne sposoby wspomagania swej kreatywności (np. brainstorming, technika synektyczna).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.