Blog biznesowy: gotowe spółki zoo w Warszawie, które są na sprzedaż, do rejestracji lub do zakładania spółek!

Ocena na podstawie efektów pracy

Problem właściwej oceny zostanie rozpatrzony w świetle przyjętego na początku niniejszej pracy założenia, iż jest ona elementem zarządzania kadrami i jako taki ma sprzyjać realizacji zadań firmy i rozwojowi menedżera, kojarzeniu interesów tych podmiotów. Tego rodzaju założenie wskazuje na konieczność wykorzystania modelu ocen opartych na kryteriach mieszanych, z przyznaniem pierwszeństwa kryteriom wyników pracy.

Ocena na podstawie efektów pracy polega na określeniu zadań dla poszczególnych ogniw kierowniczych oraz opiniowaniu ich wykonania po upływie określonego czasu. Możliwe i celowe jest też ustalenie standardów tego wykonania, tj. sposobu dochodzenia do wyniku. Ten sposób oceny może mieć charakter kontroli bieżącej, dokonywanej z różną częstotliwością, w zależności od stażu pracy kierownika, osiągniętych wyników, sygnałów o występujących problemach w zarządzanej jednostce organizacyjnej itd. Ocena może mieć wszakże charakter kompleksowej i zarazem okresowej kontroli – wtedy jest niezbędne wzbogacenie o kryteria osobowościowe, określone wymaganiami stanowiska. Ocena okresowa wymaga większego stopnia sformalizowania, a więc posiłkowania się stosownymi narzędziami (arkusze ocen) i technikami ocen oraz wartościowaniem pracy.

W ocenie menedżerów jest uzasadnione uwzględnienie stopnia realizacji zadań o charakterze ogólnym (ocen organizacyjnych), np. wyników produkcyjnych, ekonomicznych, finansowych, oraz zadań indywidualnych. Na rodzaj i zakres tych zadań wpływa usytuowanie kierownika: im wyższe miejsce zajmuje on w hierarchii zarządzania, tym bardziej dostrzegalny i niezbędny jest jego wkład w realizację celów ogólnych. Z tych więc powodów kierownictwo naczelne firmy (top management) powinno być oceniane głównie za wyniki syntetyczne, kierownicy zaś niższego szczebla – za wyniki zarządzanych przez siebie jednostek organizacyjnych oraz za wykonanie zadań indywidualnych [9, rozdz. VII]. Dogodnym przedziałem oceny jest działalność w okresie roku. Niemniej, o czym już była mowa, na różnych szczeblach organizacyjnych okres ten może być dowolny.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.