Blog biznesowy: gotowe spółki zoo w Warszawie, które są na sprzedaż, do rejestracji lub do zakładania spółek!

KORZYŚCI W NATURZE, ŚWIADCZENIA SOCJALNE

Korzyści w naturze, poza tym, że mają wymiar finansowy, są często postrzegane jako znaki uznania. Można je także traktować jako szczególne symbole, jakie kierownik przyznaje swoim współpracownikom. Istota tej formy równoległego (z innymi formami) wynagradzania jest taka sama, jak na przykład specjalna organizacja godzin pracy, przekazanie do czasowej dyspozycji pracownika jakiegoś wyposażenia przedsiębiorstwa lub przysługa zastępcy. Oto słowa szefa jednego z przedsiębiorstw: „Próbowaliśmy już wszystkiego: prowizji od…

Marketing w strukturze organizacyjnej firmy

Zanim zaprezentujemy organizację działu marketingu, należy zaznaczyć, że powinna ona wypływać z planowanej strategii rozwoju firmy i w najbardziej efektywny sposób służyć realizacji celów przedsiębiorstwa. Zarówno liczba, jak i rodzaj pracowników zatrudnionych w tym dziale muszą bezwzględnie odpowiadać tej zasadzie. Problem organizacji działu marketingu wymaga uwzględnienia dwóch podstawowych spraw:

POŁĄCZENIE ANALIZY I OCENY DZIAŁALNOŚCI

Na podstawie przedstawionych poprzednio informacji można przystąpić do analiz ukierunkowanych na kontrolę lub przygotowanie działań. W zależności od potrzeb niezbędne może się okazać przegrupowanie lub nowa interpretacja części danych, opracowanie nowych, związanych z bieżącą działalnością, uzupełnienie informacji początkowych. Analizy te mają różny zasięg i znaczenie. Mogą one służyć:

Decyzje handlowe

Poza zaleceniami dotyczącymi strategii chcielibyśmy zaproponować także wprowadzenie pewnych, specyficznych technik związanych z marketingiem. Nie mylmy jednak pojęcia marketingu z pojęciami sprzedaży i dystrybucji. Pod pojęciem marketingu, mówiąc w skrócie, kryje się takie twórcze działanie, dzięki któremu przedsiębiorstwo usiłuje zaspokoić oczekiwania klientów, czuwając równocześnie, by ów akt ekonomiczny pozwolił mu zwiększyć zysk.

Typ badań dystrybucyjnych

W ramach badań nad kanałami dystrybucji prowadzi się również studia nad lokalizacją hurtowni i fabryk, co jest uzasadnione rosnącą rolą kosztów transportu i czasu wymaganego na dostarczenie produktów do klienta, oraz waży na ocenie całości działań dystrybucyjnych.

Jak rozpoznać dobrego menedżera cz. II

Po piąte, trzeba zastanowić się nad tym, czy dalszy rozwój firmy należy powiązać z dotychczas już prowadzoną działalnością, czy też z nowym przedmiotem działania? Dylemat ten jest pytaniem o zakres działalności firmy. Pojawia się on zwykle wtedy, gdy dotychczasowy przedmiot działalności w coraz mniejszym stopniu spełnia oczekiwania odbiorców. Może się to wiązać z kurczeniem się rynku, spowodowanym jego znacznymi zmianami, np. technologicznymi, konkurencyjnymi czy też związanymi z cyklem życia produktu. W tym znaczeniu…

LOGIKA OBROTU HANDLOWEGO

Termin LOGIKA OBROTU HANDLOWEGO występuje jako hasło w słowniku. Konieczność rozumienia logiki obrotu handlowego jest nader często lekceważona: rozważania dotyczące stosownej logiki obrotu handlowego mogą wzbogacić myślenie oraz umożliwić bardziej klarowne widzenie przedsiębiorstwa.

Proces różnicowania a podwyższanie jakości

Firma Audi była dotychczas producentem zupełnie przeciętnych samochodów rodzinnych. Z pozycji tej przesunęła się do grupy wytwórców towarów przeznaczonych dla wyższych klas społecznych, wchodząc na rynek samochodów rodzinnych zapewniających wyższy komfort jazdy oraz dających większe zadowolenie z kierowania nimi. Wkroczyła zatem na teren będący tradycyjnie wyłączną domeną firmy Mercedes-Benz.