Blog biznesowy: gotowe spółki zoo w Warszawie, które są na sprzedaż, do rejestracji lub do zakładania spółek!

Rodzaje produktywności

Produktywność kapitału jest mierzona jako stosunek wyprodukowanych jednostek do rynkowej wartości aktywów ogółem niezbędnych do ich wytworzenia. Produktywność liczona z uwzględnieniem wartości dodanej jest terminem często używanym w opisie strategii przy porównywaniu jednostek organizacyjnych. Produktywność liczona z uwzględnieniem wartości dodanej wyraża się ilorazem wartości dodanej i liczby przepracowanych godzin lub niekiedy liczby zatrudnionych osób. Wartość dodana jest definiowana jako różnica między wartością wyprodukowanych jednostek a kosztem zakupionych materiałów. Różnica ta jest równa sumie udziału siły roboczej i kapitału, powiększonej o zysk, jeśli jest osiągnięty lub pomniejszonej o straty, jeśli miały miejsce.

Produktywność liczona z uwzględnieniem wartości dodanej = Wartość produkcji – koszt zakupu materiałów Liczba przepracowanych godzin

Produktywność w odniesieniu do jednostki funkcjonalnej przedsiębiorstwa określa się przy użyciu kryteriów wiążących się z produkcją, takich jak faktury, czas, który minął, liczba sprzedanych jednostek w przeliczeniu na roboczo- godziny czy wynagrodzenia. Należy odnotować, że pojęcie to może być stosowane w różnych sytuacjach, każdej z nich odpowiada własna definicja.

W analizie strategicznej często używa się pewnych określeń odnoszących się do względnej produktywności. Stosuje się je, aby móc porównać własne koszty z kosztami naszych konkurentów.

W wyniku prowadzonych badań odkryto następujące zależności mające charakter paradoksów:

– 1. Wyższa produktywność liczona na zatrudnionego zwiększa rentowność:

– 2. Zaangażowanie kapitału liczone na zatrudnionego zwiększa wartość dodaną liczoną na zatrudnionego, to znaczy zwiększa produktywność:

– 3. Wzrost zaangażowania kapitału zmniejsza rentowność.

Lokaty kapitału – na przykład w zautomatyzowany zakład produkcyjny – są często dokonywane ze względu na wzrost produktywności. Trzecia z wymienionych wyżej zależności wyjaśnia, dlaczego taka strategia prowadzi w istocie do obniżenia rentowności.

Pojęcie produktywności odgrywa niezwykle ważną rolę w analizie strategicznej jako czynnik służący do określania wielkości kosztów jednostki organizacyjnej. Zazwyczaj występuje konieczność rozbicia wartości dodanej na części składowe oraz porównania cen zakupu i struktury kapitałowej, aby móc określić przyczyny różnic w produktywności tych jednostek.

Wydaje się sensowne przyjęcie zalecenia, aby przedsiębiorstwo ustaliło jednolite definicje pojęć produktywność i wydajność dla wszystkich działów i jednostek, które mają podlegać ocenie. Jeżeli zadanie to zostanie wykonane sumiennie i w wyniku uzyska się uzgodnione kryteria oceny, to stosując je będzie można dokonywać porównań dotyczących wybranego okresu, a być może także porównań z konkurentami.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.