Blog biznesowy: gotowe spółki zoo w Warszawie, które są na sprzedaż, do rejestracji lub do zakładania spółek!

Rola informacji w zarządzaniu marketingowym

Motorola rozpoczęła budować swój system informacji zarządczej w roku 1983, kiedy większość firm amerykańskich zaczęła w coraz większym stopniu opierać swoje planowanie strategiczne na kompleksowych bazach danych. Głównym problemem stało się znalezienie odpowiedniego oprogramowania, które mogłoby w pełni zaspokoić potrzeby informacyjne różnych poziomów zarządzania – od osób odpowiedzialnych za planowanie strategiczne, aż po pracowników taktycznego i operacyjnego szczebla zarządzania, w tym również personelu marketingowego. System taki mógłby mieć również możliwość zapisywania i przekazywania danych pochodzących z różnych typów źródeł, jak np. gazet i czasopism, raportów badawczych, statystyk rządowych, analiz technicznych i zewnętrznych baz danych. Wymagana elastyczność systemu wynikająca z różnorodności zbieranych danych i różnych formatów ich zapisu (dane liczbowe i tekstowe) została znaleziona w systemie Ingwire/Text, który pozwalał nie tylko na gromadzenie danych pochodzących z oficjalnych źródeł, ale również na ich analizę. Podstawą zbudowania efektywnego Systemu Informacji Zarządczej jest wiedza na temat źródeł potrzebnych informacji i systematycznym ich zbieraniu. Jednakże – jak podkreślają pracownicy Motoroli – odpowiedzialni za zakup i wdrażanie systemu – istnieje mała różnica między prostym zbieraniem informacji a jej późniejszym wykorzystaniem w praktyce. Otóż tylko w ramach istniejącego systemu zebrane informacje mogą być analizowane i przesyłane do tych osób w firmie, które będą potrzebowały tych danych do podjęcia decyzji i przedsięwzięcia na ich podstawie konkretnych działań.

Proszę się zastanowić, jakiego typu informacje powinien dostarczyć pracownikom firmy na różnych poziomach zarządzania tworzony System Informacji Marketingowej. Osią tej analizy niech stanie się struktura organizacyjna firmy. Proszę spróbować zdefiniować, jakiego rodzaju informacje będą potrzebowali:

– dyrektor naczelny,

– dyrektorzy lub kierownicy poszczególnych działów firmy,

– pracownicy szczebla organizacyjnego.

Przedsiębiorstwo i jego otoczenie jako źródło informacji

Jak można zauważyć z pobieżnej analizy, struktura organizacyjna jedynie porządkuje informacje, natomiast podstawą dokonania takiej analizy stają się cele firmy ujęte w formę strategii marketingowej i planów marketingowych, które uszeregowują cele strategiczne na poziomie poszczególnych poziomów zarządzania.

Każde przedsiębiorstwo potrzebuje informacji, aby jego menedżerowie mogli podejmować skuteczne decyzje podczas realizacji celów, jakie zostały przed nimi postawione w ramach strategii marketingowej firmy.

Trafnie ujął konieczność posiadania istotnych dla przedsiębiorstwa informacji Marion Harper Jr., dyrektor jednej ze znanych agencji reklamowych: „zarządzanie we właściwy sposób firmą jest jak zarządzanie swoją przyszłością, zarządzanie zaś przyszłością jest jak kompleksowe zarządzanie informacją”. Wypowiedź ta chyba najlepiej wskazuje, czym jest dla strategicznego planowania marketingowego efektywne zarządzanie informacją.

Informacje, z jakimi mają do czynienia menedżerowie, pochodzą zawsze z dwóch podstawowych źródeł – zewnętrznego otoczenia firmy {external sources) oraz z samego przedsiębiorstwa {internal sources). Źródła wewnętrzne opierają się albo na informacjach pochodzących bezpośrednio z działu marketingu, albo na informacjach tworzonych w innych działach przedsiębiorstwa, np. finansowym, administracyjnym, badawczo-rozwojowym, zasobów ludzkich lub produkcji. Z kolei w ramach źródeł zewnętrznych wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje informacji: informacje makro- i mikrośrodowiskowe.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.