Blog biznesowy: gotowe spółki zoo w Warszawie, które są na sprzedaż, do rejestracji lub do zakładania spółek!

Składniki kontraktu psychologicznego

Alternatywnym sposobem badania wpływu kontraktu psychologicznego na budowanie postawy związanej z zaangażowaniem organizacyjnym jest rozłożenie koncepcji wypełniania kontraktu na poszczególne elementy. Istotne jest bowiem postawienie pytania o konkretne działania organizacji, składające się w percepcji pracownika na wypełnianie kontraktu psychologicznego. Dla poszukiwania wyjaśnienia badacze znowu odwołują się do koncepcji wsparcia organizacyjnego, dzieląc fenomen wypełniania kontraktu na dwa generalne czynniki: postrzegane zobowiązania pracodawcy i motywatory mniej lub bardziej dobrowolnie dostarczane przez pracodawcę23. Zatem to, jak wypełnianie kontraktu psychologicznego będzie oddziaływało na postawę pracownika, uzależnione jest od stopnia, w jakim pracodawca w przekonaniu pracownika posiada określone zobowiązania i od poziomu dostarczania motywatorów. Owe motywatory wypływające od organizacji polegają na dobrowolnym, wewnętrznie stymulowanym przez organizację inwestowaniu w pracownika oraz rozpoznawaniu i docenianiu jego poświęcenia na rzecz organizacji. Jeśli wspierające działania organizacji są w percepcji pracownika działaniami dobrowolnymi, związanymi z inicjatywą samego pracodawcy, mają one pozytywny wpływ na odczuwanie wrastającego POS. Szereg autorów opisuje działania organizacyjne, będące składnikami kontraktu psychologicznego, wymieniając partycypację decyzyjną, jasny, dwustronnie uzgodniony i sprawiedliwie realizowany system nagród , możliwość zwiększania doświadczenia zawodowego, promocję pracowników , autonomię i pewność zatrudnienia . Wszystkie te działania, o ile wypływają z dobrowolnych pobudek wewnętrznych organizacji, są czynnikami zwiększającymi POS, a co za tym idzie, jak wspomniano wyżej, dającymi poczucie wywiązywania się przez pracodawcę z kontraktu psychologicznego, co w dłuższej perspektywie czasowej skutkuje zwiększeniem zaangażowania organizacyjnego.

Teoria wymiany społecznej i norma wzajemności sugerują, że wysokie POS będzie obligowało członków organizacji do odwzajemnienia świadczeń. Doświadczając wysokiego wsparcia, jednostka odczuwa swoisty dług społeczny, odczucie owo może być zredukowane poprzez zachowania mające na celu odwzajemnienie świadczeń oraz poprzez poznawczą rekonstrukcję sytuacji. Owa redefinicja sytuacji może przejawiać się następująco: jednostka zacznie postrzegać siebie jako bardziej zobowiązaną do wkładania jeszcze większego zaangażowania w dobro organizacji, a z drugiej strony organizacja będzie postrzegana jako mniej zobowiązana do dalszego wysiłku – tak długo, jak długo w pojęciu jednostki własne zobowiązanie pozostanie niewypełnione, a „dług” niespłacony .

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.