Blog biznesowy: gotowe spółki zoo w Warszawie, które są na sprzedaż, do rejestracji lub do zakładania spółek!

STRUKTURA PRZEDSIĘBIORSTWA

Do pierwszej z nich zaliczylibyśmy ekipę skupioną w dyrekcji generalnej, w skład której wchodziliby dyrektorzy poszczególnych sekcji przedsiębiorstwa, a w firmach średniej wielkości – cała kadra wyższa.

Do drugiej struktury należałoby zaliczyć radę administracyjną. Rada ta, wybrana lub mianowana przez zarząd czy radę nadzorczą, składałaby się z ludzi związanych z otoczeniem ekonomicznym przedsiębiorstwa, a więc z przedstawicieli banków, towarzystw finansowych czy kredytowych (o ile to niezbędne) oraz jednego przedstawiciela władz państwowych i, koniecznie, przedstawicieli robotników i innych pracowników przedsiębiorstwa. Rada administracyjna nie powinna posiadać uprawnień decyzyjnych. Jej rola ograniczałaby się do udzielania w razie potrzeby rad i sugestii dyrekcji generalnej.

Jesteśmy skłonni przypisywać duże znaczenie radzie administracyjnej, ponieważ nie tylko ułatwia ona lepszy przepływ informacji, ale przede wszystkim pozwala na stworzenie atmosfery zaufania do przedsiębiorstwa. Dyrektor generalny powinien przynajmniej raz na rok przedstawiać tej radzie raport o działalności i sytuacji przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorstwom zatrudniającym więcej niż 50 pracowników radzilibyśmy ponadto utworzenie stanowiska sekretarza generalnego. Jego zadaniem byłaby koordynacja działalności kadr lub dyrekcji wykonawczych.

Chcielibyśmy jednak ostrzec menedżera, że sam schemat organizacyjny, jakkolwiek ważny, nie zapewnia jeszcze dobrego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Jest on jedynie odzwierciedleniem rozdziału funkcji i powiązań hierarchicznych i jego znaczenie zależy dopiero od inspirującej inicjatywy menedżerów. Menedżer musi bowiem czuwać, aby każdy człon przedsiębiorstwa osiągał maksymalną skuteczność. W tym celu należy dobrze rozłożyć odpowiedzialność kadr i dążyć do zbieżności celów, jakie sobie stawia personel – z celami przedsiębiorstwa. Do trudnych, ale i fundamentalnych obowiązków menedżera należy również nieustanne dostosowywanie struktur przedsiębiorstwa do wymogów stawianych przez otoczenie ekonomiczne oraz do wymogów wynikających ze zmian strategii. Pamiętajmy ponadto, że koszty struktury zależą bardzo często od jakości powiązań funkcyjnych między poszczególnymi działami przedsiębiorstwa.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.