Blog biznesowy: gotowe spółki zoo w Warszawie, które są na sprzedaż, do rejestracji lub do zakładania spółek!

Wielość źródeł danych marketingowych

Dane marketingowe stanowią źródło informacji dla menedżerów przedsiębiorstwa. Zazwyczaj dane te są gromadzone w przedsiębiorstwie w komputerowych bazach danych jako fakty, liczby i zapisy, natomiast o ich przekształceniu w użyteczne dla menedżerów informacje decyduje rodzaj rozwiązywanego problemu.

Istnieje różnica między danymi a informacjami. Dane należy zdefiniować jako wiadomości, których decydent nie ocenił jeszcze ze względu na ich przydatność do rozwiązania określonego problemu , natomiast informacje są to dane przydatne menedżerowi w procesie podejmowania decyzji.

Wielość źródeł danych marketingowych prowadzi nierzadko do uzyskiwania sprzecznych informacji. Wynika to często z braku odpowiedniego klasyfikowania tych źródeł informacji. Oczywiście, informacje mogą być klasyfikowane w różny sposób. Podajemy najczęściej stosowane, z uwzględnieniem terminologii amerykańskiej (w nawiasach), aby ułatwić porównywalność stosowanych pojęć (tabela 4).

Z uwagi na szybkość i złożoność zmian zachodzących w szeroko rozumianym środowisku działania firmy, informacje, jakie uzyskują menedżerowie, są już, w momencie ich dostarczania, często nieaktualne lub w dużym stopniu zdezaktualizowane. Stawia to pod znakiem zapytania samą celowość podejmowania decyzji marketingowych. Najczęściej z powyższą sytuacją mamy do czynienia prowadząc terenowe badania marketingowe, których okres trwania wynosi nieraz kilka tygodni, uzyskane zaś wyniki odnoszą się do przeszłego stanu rzeczy. Problem ten jest szczególnie zauważalny w krajach postkomunistycznych, gdzie zachodzące przemiany społeczno-gospodarcze są bardzo szybkie, a środowisko makro- i mikroekonomiczne niestabilne. Abstrahując od poprawności metodologicznej standardowych procedur badawczych, można zauważyć wyraźne różnice w pomiarach dotyczących tego samego zjawiska, wahające się od kilku do kilkunastu procent. Przykładem niech będzie tutaj procentowy wskaźnik stałego czytelnictwa jednego z popularnych kobiecych magazynów ilustrowanych – uzyskany przez jedną firmę badawczą wyniósł 16%, a według ocen drugiej – był na poziomie 24% .

Oczywiście opisany fakt temporałności danych nie powinien zniechęcać nikogo do pozyskiwania informacji marketingowych. Powinien jednak wymuszać ich systematyczne zbieranie i opracowywanie. Równocześnie trzeba zdawać sobie sprawę z istotności tego czynnika. Wzrost stabilizacji czynników makroekonomicznych również sprzyja zwiększeniu stopnia aktualizacji zbieranych informacji.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.