Blog biznesowy: gotowe spółki zoo w Warszawie, które są na sprzedaż, do rejestracji lub do zakładania spółek!

Wpływ czynników strukturalnych

Zgodnie z teorią wymiany społecznej, chcąc wykreować odpowiedni poziom zaangażowania u pracowników, osoby zarządzające organizacjami powinny zadbać o dostarczenie pracownikom odpowiednich środków. Mogą one przybierać rozmaite formy: od niewymiernych, takich jak np. zapewnienie pracownikowi poczucia bezpieczeństwa czy też wykreowania kultury organizacyjnej, w której osoby zatrudnione będą się dobrze czuły, po czynniki strukturalne, związane z organizacją pracy. Ogólnie źródła czynników wpływających na poziom zaangażowania pracowników można podzielić na:

– Wywodzące się z uwarunkowań strukturalnych, czyli charakteryzujące organizację od strony rozwiązań systemowych – odgrywają kluczową rolę w tworzeniu warunków sprzyjających zaangażowaniu pracowników,

– Wypływające bezpośrednio od osób, z którymi pracownik ma styczność w trakcie wykonywania swoich obowiązków – głównym przykładem takich czynników są kompetencje przywódcze kadry menedżerskiej zarządzającej organizacją – wpływają bezpośrednio na poziom zaangażowania pracowników.

W przypadku zaangażowania w pracę/zawód czynniki strukturalne można rozpatrywać kontekście potencjalnych warunków możliwych do osiągnięcia w grupie osób pracujących w określonym zawodzie lub pełniących określone role.

Za pomocą czynników wypływających bezpośrednio od osób można wpływać zarówno na zaangażowanie w organizację, jak i zaangażowanie w rolę. Czynniki behawioralne związane są z konkretnymi działaniami poszczególnych ludzi, mogą być to osoby występujące i podejmujące aktywności w ramach organizacji i dzięki temu mające wpływ na poziom zaangażowania w organizację lub też osoby reprezentujące określoną grupę zawodową, pracujące w ramach różnych struktur. Działania tych ostatnich mogą wpływać na poziom zaangażowania w pełnioną rolę zawodową bez wpływu na poziom zaangażowania w organizację.

Pomimo braku szerokich badań nad czynnikami wpływającymi na poziom zaangażowania pracowników, na podstawie analiz literatury można wyróżnić grupę podstawowych czynników strukturalnych, które powinny mieć pozytywny związek z poziomami zaangażowania pracowników w organizację oraz w pracę / zawód. Należą do nich:

– Charakterystyka zajmowanego stanowiska pracy/zawodu,

– Otrzymywane wsparcie ze strony organizacji/grupy zawodowej,

– Zasady wynagradzania,

– Sprawiedliwość proceduralna.

Nakład pracy potrzebny do wykonania zadań

Pierwszym czynnikiem, z grupy strukturalnych są cechy zajmowanego stanowiska. W ramach tego czynnika można mówić o poziomie dopasowania stanowiska lub wybranego zawodu do możliwości i aspiracji pracownika. W literaturze przedmiotu znajduje się liczne ogólne charakterystyki dotyczące stanowiska i roli, które powinny wpływać na poziom zaangażowania. Kahn, na przykład, uważa, że należą do nich: wyzwania z jakimi pracownik musi się zmierzyć wykonując swoje obowiązki, zróżnicowanie zadań, możliwość wykorzystywania różnorodnych umiejętności, uznanie oraz szanse wpływu na wynik i funkcjonowanie firmy . Podejście to jest bliskie modelowi charakterystyki pracy, bazującym na pięciu kluczowych cechach pracy : zróżnicowaniu umiejętności, jasności zadań, znaczenia zadań, autonomii i informacji zwrotniej. Pracownicy, oceniający wysoko pięć powyższych aspektów wykonywanych przez siebie obowiązków, są bardziej zaangażowani. Innymi słowy, stanowiska pozwalające na wykonywanie zróżnicowanych obowiązków, z jasno określonym zakresem zadań i odpowiedzialności, w ramach których wykonywane są obowiązki istotne dla funkcjonowania organizacji, a zajmujący je pracownicy mają odpowiednią autonomię i otrzymują właściwe informacje zwrotne, stwarzają zajmującym je pracownikom warunki do zaangażowania się w to co robią . Badania pokazują dodatkowo, że na poziom zaangażowania wpływa również urozmaicenie wykonywanych obowiązków .

Z poziomem zaangażowania powiązany jest również nakład pracy niezbędny do wykonania wszystkich zadań, w tym również ilość tych zadań. Organizacje, w których przydzielane są zadania możliwe do wykonania przez poszczególne osoby w zaplanowanym czasie bez konieczności stałego podejmowania ponadstandardowego wysiłku, stwarzają pracownikom lepsze warunki do zaangażowania.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.