Blog biznesowy: gotowe spółki zoo w Warszawie, które są na sprzedaż, do rejestracji lub do zakładania spółek!

WYKRES RENTOWNOŚCI OPRACOWANY PRZEZ FIRMĘ MYSIGMA

Szwedzka firma o nazwie Mysigma – trudniąca się doradztwem – specjalizuje się w usprawnianiu wykorzystania kapitału, to znaczy zajmuje się sposobami i środkami prowadzącymi do zminimalizowania kapitału unieruchomionego w zapasach. Mysigma wymyśliła wykres, który służy temu celowi.

Wykres przedstawia zależność między marżą zysku a tempem obiegu kapitałowego. W sposób godny podziwu pokazuje on zalety, które wynikają z jednoczesnego operowania trzema zmiennymi mającymi wpływ na rentowność:

– 2. Zmniejszenie masy kosztów w celu zwiększenia marży zysku.

– 3. Zwiększenie marży zysku poprzez zwiększenie cen.

– Można wyróżnić trzy rodzaje kapitału:

– Środki trwałe,

– Zapasy,

– Należności wekslowe.

Tradycyjna teoria dotycząca kontroli i regulowania operacji pieniężnych podkreślała znaczenie należności wekslowych. Natomiast podstawę podejścia opracowanego przez firmę Mysigma stanowi założenie o konieczności dokonywania cięć kapitału unieruchomionego w zapasach.

Ostatnio wzrasta także zainteresowanie kapitałem mającym postać środków trwałych, których ważną częścią składową są nieruchomości. Przy konstrukcji wykresu są uwzględnione:

– Zmienne koszty jednostkowe, które zależą od wielkości produkcji,

– Stałe koszty produkcji przy pełnym wykorzystaniu mocy wytwórczych, które są niezależne od wielkości produkcji.

– Odsetki naliczane od środków trwałych są powszechnie uważane za koszty stałe, natomiast odsetki od zapasów oraz należności wekslowych są klasyfikowane jako koszty zmienne.

Oddziaływanie na zmienną reprezentującą wartość, mające na celu zwiększenie dochodów w stopniu wyższym niż wynikałoby to z wprowadzenia dodatkowego kosztu do wartości dodanej, jest powszechnie nazywane wzrostem koniunktury. Działania tego typu wiążą się w rzeczywistości z rzeczowym podejmowaniem ryzyka: w ostatnich latach zaczęto im poświęcać pewną uwagę. Badania, prowadzone przy użyciu bazy danych WSMZ oraz danych pochodzących z innych źródeł, wykazały, że polepszenie jakości postrzeganej przez klienta znajduje swe odbicie we wzroście stosowanych marż. Oznacza to, że dodatkowy dochód osiągnięty dzięki polepszeniu jakości (różnicowanie produktu pod kątem zwiększenia wymagań) przewyższa dodatkowy koszt poniesiony z tytułu wprowadzenia tego ulepszenia. Przy konstrukcji wykresu bierze się pod uwagę dochody podzielone na dwie grupy:

– Dochód na sprzedaną jednostkę produkcji,

– Liczbę sprzedanych jednostek produkcji.

NORDYCKA SZKOŁA MARKETINGU USŁUG

W Nordyckiej Szkole Marketingu Usług opracowano model, który przedstawia poniższy rysunek. Model opisuje zagadnienia związane z marketingiem prowadzonym na zewnątrz organizacji, nie daje jednak możliwości uzyskania wyraźnych odpowiedzi na pytania dotyczące rozumienia rynku oraz sposobów dokonywania analiz rynku.

Organizacja ukierunkowana rynkowo dysponująca tajnikami produkcji i technologii przedsiębiorstwa, czyli jego profilu. Im jest lepsza jakość postrzegana przez klientów, tym bardziej są oni skłonni do dokonywania zakupów (a co najważniejsze do powrotu i ponownego zakupu) i tym korzystniejszy jest profil przedsiębiorstwa.

Na jakość, którą postrzegają klienci, mają wpływ zarówno oczekiwania, jak i rzeczywiste doświadczenie uzyskane w wyniku kontaktów z przedsiębiorstwem. Im bardziej nabyte doświadczenie jest zgodne z oczekiwaniami, tym lepsza jest postrzegana jakość. Należy odnotować, że postrzegana jakość jest uwarunkowana poziomem odniesienia, względem którego dokonuje się oceny: poziom jakości zależy bowiem od potrzeb, życzeń oraz żądań konsumentów odnoszących się do danego segmentu rynku.

Oczekiwania są wyznaczone przez obietnice, które w różny sposób składa swoim klientom przedsiębiorstwo. Obietnice te są dawane głównie za pośrednictwem tradycyjnych działań marketingowych, takich jak reklama bądź inne formy masowego przekazu, sprzedaż bezpośrednio nabywcy oraz stymulowanie zbytu, specjalne oferty cenowe oraz pogłębianie kontaktów ze społecznością. Dodatkowo należy uwzględnić wpływ wynikający z profilu przedsiębiorstwa, który został utrwalony na podstawie poprzednich kontaktów oraz oddziaływania czynników zewnętrznych, takich jak zasłyszane opinie, referencje czy reputacja.

W kategoriach marketingu zorientowanego na usługi można przyjąć, że oczekiwania są pobudzane głównie za pośrednictwem realizowanej przez przedsiębiorstwo funkcji tradycyjnego marketingu. Na rynkach konsumpcyjnych może być ona charakteryzowana przede wszystkim jako funkcja masowego marketingu. Natomiast na rynkach, na których działają tylko przesiębiorstwa, wprowadzenie elementu sprzedaży bez pośredników stanowi dodatkowy czynnik o większej lub mniejszej sile oddziaływania.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.