Blog biznesowy: gotowe spółki zoo w Warszawie, które są na sprzedaż, do rejestracji lub do zakładania spółek!

Wywiady swobodne indywidualne cz. II

Przykład planu tematycznego wywiadu swobodnego ustrukturalizowa- nego/nieustrukturalizowanego:

– 1. Poprosić badanego, aby opisał swój ostatni zakup garnituru.

– 2. Poprosić badanego, aby opisał swój ostatni zakup spodni i marynarki.

– 3. Określić, jakie kryteria bierze pod uwagę przy zakupie.

– 4. Ustalić z badanym, czy kieruje się przy wyborze marką firmy, jeżeli tak, to dlaczego daną markę wybrał.

– 5. Określić, jaka jest percepcja i opinia badanego na temat zmian w gamie garniturów dostępnych na rynku w okresie ostatnich 3 lat.

– 2. Wywiad swobodny ze standaryzowaną listą poszukiwanych informacji jest techniką, którą stosuje się w sytuacji, gdy badaczowi zależy na uzyskaniu porównywalnych informacji od bardzo zróżnicowanej (np. pod względem wykształcenia) zbiorowości. Wymaga to jednak wcześniejszego przygotowania tzw. listy poszukiwanych informacji, która powinna stanowić spójną całość. Wywiady tego rodzaju dotyczą zazwyczaj zagadnień szczegółowych, a lista poszukiwanych informacji zawierać może wzory pytań, które mogą, ale nie muszą być zadane w takiej formie badanemu. Cechą charakterystyczną takiego wywiadu jest konieczność uzyskania odpowiedzi na wszystkie pytania od każdego badanego, choć kolejność ich stawiania, podobnie jak i w wywiadach swobodnych ustrukturalizowanych/nieustrukturalizo- wanych, jest dowolna. Zapis wywiadu, zazwyczaj nagrywany na taśmę magnetofonową, jest następnie poddawany analizie poprzez pogrupowanie informacji w ramach listy poszukiwanych danych, a potem dokonuje się analizy ich treści. Przeciętny wywiad może trwać nawet do 2 godzin.

– 3. Wywiad pogłębiony, podobnie jak wywiad swobodny, jest standardową listą postulowanych informacji, za pomocą której staramy się w sposób nieustrukturalizowany otrzymać od pojedynczego badanego interesujące nas informacje. Jednakże ich zakres tematyczny w porównaniu do innych rodzajów wywiadów jest znacznie ograniczony, ponieważ badacza interesują głównie motywy, postawy, przekonania i opinie badanego na temat problemu. Na przykład „Co pani czuje, kiedy dokonuje pani zakupów w supermarkecie?” Po tak postawionym pytaniu ogólnym, które ma skłonić badanego do dłuższych wypowiedzi, badacz zaczyna „pogłębiać” odpowiedzi badanego, starając się ujawnić leżące u podstaw danej odpowiedzi uświadomione lub nieuświadomione motywy czy postawy. Pytania pogłębiające i sondujące stanowią integralną część wszystkich technik opartych na wywiadzie. W ramach tej techniki występują trzy techniki badawcze :

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.