Blog biznesowy: gotowe spółki zoo w Warszawie, które są na sprzedaż, do rejestracji lub do zakładania spółek!

ZŁOŻONE REKOMPENSATY ZA PRACĘ

Inne czynniki zewnętrzne dla organizacji. Wynagrodzenia zależą od poziomu rozwoju kraju, w którym funkcjonuje dane przedsiębiorstwo, koniunktury gospodarczej, warunków w danym sektorze rynku pracy, zmian w dochodach lub cenach, stanu negocjacji między partnerami społecznymi, a w sposób bardziej specyficzny od sektora działalności przedsiębiorstwa (por. rozdz. V).

Wynagrodzenia w sektorze publicznym są powiązane z odpowiednimi wskaźnikami i siatkami płac, które wynikają ze statusu krajowego, terytorialnego lub własnego niektórych rodzajów przedsiębiorstw. Płace w sektorze prywatnym są na ogół elastyczne, pod warunkiem przestrzegania pewnych minimalnych progów przewidywanych w zbiorowych umowach o pracę. W rzeczywistości liczne są branże zawodowe, w których ustala się minima zawodowe (podlegające corocznym negocjacjom) wewnątrz ogólnych klasyfikacji zatrudnienia (które podlegają rewizji co pięć lat).

Czynniki wewnętrzne dla organizacji. Na strukturę wynagradzania i wojowniczość związków zawodowych pracowników wpływa głównie rentowność i wydajność pracy w przedsiębiorstwie.

Również otoczenie lokalne odgrywa pewną rolę, ponieważ wpływa na zatrudnienie i stanowi bazę odniesienia podczas porównań. Przedsiębiorstwo stara się nie przekraczać pewnego pułapu funduszu płac, w zależności od akceptowanego poziomu kosztów. Dysponuje ono pewnym większym lub mniejszym zakresem manewru między wynagrodzeniami minimalnymi i tym pułapem finansowym. W zależności od tego usiłuje równoważyć płace tak, aby uniknąć niezadowolenia pracowników lub konfliktu. Może ono również podejmować atrakcyjne sposoby rekrutacji, oferując mobolizujące wynagrodzenia osobom, które włączą się w realizację wymaganych celów.

Aspekty indywidualne. Różne czynniki mogą wpływać na poziom wynagrodzenia konkretnego pracownika, poczynając od cech charakterystycznych przedsiębiorstwa i warunków jego funkcjonowania. Najczęściej branymi pod uwagę czynnikami są:

– Rodzaj zajmowanego stanowiska pracy i status, do jakiego ono uprawnia (robotnik, mistrz, urzędnik biurowy, technik, kierownik).

– Doświadczenie, wykształcenie lub dyplomy (niektóre przedsiębiorstwa stosują następujące poziomy: 1/ bez dyplomów: 2/ świadectwa szkolne, dyplomy zawodowe, świadectwa uprawnień zawodowych, świadectwa nauki zawodu: 3/ świadectwo maturalne: 4/ świadectwo technika lub świadectwo maturalne + 2: 5/ dyplom mistrzowski, regionalna szkoła inżynieryjna lub handlowa + 4: 6/ dyplom studiów wyższych, magisterium, szkoła o renomie krajowej + 5: 7/ dyplom ukończenia jednej z kilku najbardziej renomowanych szkół wyższych, doktorat).

– Ograniczenia lub szczególne właściwości pracy.

– Ocena działalności zawodowej i osiąganych wyników.

– Płeć (utrzymują się różnice między płacami kobiet i mężczyzn, mimo egalitarnego prawa).

– Staż pracy (toczą się o to spory, ale pozostaje on czynnikiem nie bez znaczenia przy zmianach płac, zwłaszcza w administracji publicznej).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.